Standing Committee of the 1st CPPCC 1949-1954

Name Wade Giles Function/Year* Party
Bao Dasan Pao Ta-san CDNCA
Bao Erhan Pao Erh an 1953 Xinjiang
Cai Qian Ts'ai Ch'ien CCP
Cai Tingkai Ts'ai T'ing-k'ai Rev.GMD
Chen Jiageng Ch'en Chia keng Overseas Chinese
Chen Shutong Ch'en Shu t'ung Vice Chairman ACFIC
Chen Qiyou Ch'en Ch'i yu 1953 ZGD
Deng Xiaoping Teng Hsiao p'ing 1953 2nd field army/CCP
Deng Yingchao Teng Ying ch'ao ACFDW/CCP
Feng Wenbin Feng Wen pin ACFDY/CCP
Guo Moro Kuo Mo jo Vice Chairman CCP
Hu Qiaomu Hu Ch'iao mu 1953 ACFDY/CCP
Huang Qixiang Huang Ch'i hsiang 1953 CPWDP
Huang Yanpei Huang Yen p'ei CDNCA
Jiang Guangnai Chiang Kuang-nai Rev.GMD
Jiang Nanxiang Chiang Nan hsiang 1953 ACFDY
Li Dequan Li Te chian 1953 Rev. GMD
Li Jishen Li Chi shen Vice Chairman Rev.GMD
Li Siguang Li Szu kuang 1953 CCP
Li Weihan Li Wei Han Secretary-General CCP
Liang Xi Liang Hsi Jiu San
Liao Chengzhi Liao Ch'eng chih 1953 ACFDY/CCP
Lin Biao Lin Piao 4th field army/CCP
Lin Boqu Lin Po chï 1953 CCP
Liu Changsheng Liu Ch'ang sheng 1953 ACFTU
Liu Ningyi Liu Ning yi ACFTU
Liu Shaoqi Liu Shao ch'i CCP
Luo Longji Lo Lung Chi 1953 CDL
Ma Xulun Ma Hsu Lun CAPD/CDL
Ma Yinchu Ma Yin ch'u 1953 CDNCA
Mao Zedong Mao Tse tung Chairman CCP
Qian Sanqiang Ch'ien San ch'iang 1953 ACFDY
Sangji Yuexi Sangchi Yïeh hsi 1953 Tibet
Seypidin Azizi Saifudin Xinjiang
Shao lizi Shao Li tzu CCP
Shen Junru Shen Chün ju Vice Chairman CDL
Shen Yanbing Shen Yen Ping FLAC
Sheng Bihua Sheng Pi hua 1953 CDNCA
Shi Fuliang Shih Fu liang 1953 CDL
Shi Liang Shih Liang 1953 ACFDW/CDL
Ulanhu Ulanfu IMAR
Wang Kunlun Wang Kun lun Rev. GMD
Wu Hongbin Wu Hung pin CDL
Wu Yaozong Wu Yao tsung 1953 Religious
Xiong Kewu Hsiung K'o wu 1953 Rev. GMD
Xu Deheng Hsü Te Heng 1953 Jiu San
Xu Guangping Hsu Kuang p'ing 1953 CAPD
Yang Xiufeng Yang Hsiu Feng CCP
Zhang Bojun Chang Po chun CDL
Zhang Lan Chang Lan CDL
Zhang Naiqi Chang Nai ch'i CDNCA
Zhang Xiruo Chang Hsi Jo Independent
Zhang Zhizhong Chang Chih chung 1953 Rev. GMD
Zhou Enlai Chou En lai Vice Chairman CCP
Zhu De Chu Teh CCP
*In 1953 new members are chosen