Revolutionary Military Commission

Name Chinese Birthdate Province Army Function/year Democratic Parties Regional Bureaus
Cai Tingkai 蔡廷鍇 1892 Guangdong Rev.GMD
Chen Geng 陈赓 1903 Hunan 2
Chen Yi 陈毅 1901 Sichuan 3 Vice 1954 East
Chen Zaidao 陈再道 1908 Hubei 1/4 Central South
Cheng Qian 程潜 1881 Hunan Vice Chairman Rev.GMD Central South
Deng Xiaoping 邓小平 1904 Sichuan 2 South West
Deng Zihui 邓子恢 1893 Fujian 4 Central South
Fang Fang 方方 1904 Guangdong Central South
Fang Qiang 方強 1911 Hunan 4
Fu Zhong 傅鍾 1900 Sichuan
Fu Zuoyi 傅作义 1895 Shanxi Independent
He Long 贺龙 1896 Hunan 1 Vice 1954 South West
Hong Xuezhi 洪学智 1911 Anhui 1/4
Huang Kecheng 黄克诚 1899 Hunan 4
Kao Gang 高岗 1895 Shaanxi North East
Li Xiannian 李先念 1905 Hubei 4 Vice 1951 Central South
Lin Biao 林彪 1907 Hubei 4 Vice 1951 Central South
Liu Bocheng 刘伯承 1892 Sichuan 2 Vice 1954 South West
Liu Fei 1897 Hunan 3 Rev.GMD Central South
Liu Shaoqi 刘少奇 1898 Hunan 4
Liu Yalou 刘亚楼 1910 Fujian 1/4
Long Yun 龙云 1884 Yunnan Rev.GMD South West
Luo Ronghuan 罗荣桓 1902 Hunan 4 Vice 1954 Central South
Luo Ruiqing 罗瑞卿 1906 Sichuan 5
Mao Zedong 毛泽东 1893 Hunan Chairman
Nie Rongzhen 聂荣臻 1899 Sichuan 5 Vice 1954 North
Peng Dehuai 彭德怀 1896 Hunan 1 Vice Chairman North West
Rao Shushi 饶漱石 1905 Jiangxi 3/4 East
Sa Zhenbing 薩鎮冰 1859 Fujian Central South
Song Jiwen 1920 Anhui 安徽 East
Su Yu 粟裕 1907 Fujian 3 East
Tan Zheng 谭政 1906 Hunan Central South
Wang Shusheng 王树声 1905 Hubei 2 Central South
Xi Zhongxun 习仲勋 1908 Shaanxi 1 North West
Xiao Hua 萧华 1914 Jiangxi 1
Xiao Jingguang 萧劲光 1904 Hunan 4 Central South
Xiao Xiangrong 萧向荣 1910 Guangdong 4 1954 Central South
Xu Haidong 徐海东 1900 Hubei
Xu Xiangqian 徐向前 1902 Shanxi 1/5 Vice 1954
Yang Shangkun 杨尚昆 1904 Sichuan
Ye Jianying 叶剑英 1897 Guangdong Vice 1954 Central South
Zhang Yunyi 张云逸 1892 Guangdong 3 Central South
Zhang Zhizhong 張治中 1895 Anhui Rev.GMD North West
Zhou Enlai 周恩来 1898 Zhejiang Vice Chairman
Zhu De 朱德 1886 Sichuan Vice Chairman