Central People's Government Council

Glossary
Glossary of CPGC

All-China Federation of Democratic Women ACFDW
All-China Federation of Democratic Youth ACFDY
All China Federation of Industry and Commerce ACFIC
All-China Federation of Literary and Art Circles FLAC
All-China Student Federation ACSF
Beijing Tianjin Direct Administration Beijing
Central China Liberated Areas CCLA
China Democratic League CDL
China Zhi Gong Dang CZGD
Chinese Association for Promoting Democracy CAPD
Chinese Communist Youth League CYL
Chinese Federation of Trade Unions ACFTU
Chinese People's National Salvation Ass. CPNSA
Communist Party of China CCP
Democrat Freelance Community Freelance
Democratic Foundation of the Chinese GMD Dem Found GMD
Democratic National Construction Association DNCA
Democrats from to be liberated areas Democrats
Democrats without party affiliation Independant
East China Liberated Areas ECLA
Farmers' groups of the Liberated Areas Farmers
Foreign overseas Chinese democracy activists Overseas
Inner Mongolia Autonomous Region Inner Mongolia
Jiu San Society Jiu San
National industrial and commercial sectors Industrial
National Minorities Minorities
North China Liberated Areas NCLA
North East Liberated Areas NELA
North West Liberated Areas NWLA
Peasants 'and Workers' Democratic Party CPWDP
PLA 1st Field army PLA 1
PLA 2nd Field Army PLA 2
PLA 3rd Field Army PLA 3
PLA 4th Field Army PLA 4
PLA Head Quarters PLA HQ
Preparatory committee of All-China Journalists Ass. Journalists
Preparatory Committee for the China National Natural Scientists Nat. Scientist
Preparatory Committee of the China Federation of Education Workers Ed. workers
Religious democrats Religious
Representatives of preparatory meeting China's National Social scientists Soc. Scinetist
Revolutionary Committee of Chinese GMD Rev.GMD
Shanghai people's organizations Shanghai
South China Liberated Areas SCLA
South China PLA South PLA
Special invitees Invitees
Taiwan Democratic Self-Government League TDSGL
The Three Principles Comrade Federation San Min
Xinjiang Xinjiang

Name CCP member Democratic Parties
Bo Yibo 1925
Cai Chang 1923
Cai Tingkai Rev.GMD
Cao Juru 1930
Chen Cisheng Rev.GMD
Chen Jiageng Overseas Chinese
Chen Kehan 1934
Chen Mingshu Rev.GMD
Chen Shaoxian Rev.GMD
Chen Shutong ACFIC
Chen Yi 1923
Chen Yun 1925
Cheng Qian Rev.GMD
Cheng Zihua 1926
Chu Tunan 1926 CDL
Deng Xiaoping 1924
Deng Zihui 1926
Dong Biwu 1921
Fu Zuoyi Independent
Gao Chongmin 1946 CDL
Guo Moro 1927
He Xiangning Rev.GMD
Hu Ziying CDNCA
Huang Yanpei CDL
Kang Sheng 1925
Li Jishen Rev.GMD
Li Lisan 1921
Li Xijiu Rev.GMD
Li Zhangda Rev.GMD
Li Zhuchen CDNCA
Lin Biao 1927
Lin Boqu 1921
Lin Feng 1927
Lin Liru CDL
Liu Bocheng 1926
Liu Geping 1926
Liu Shaoqi 1921
Liu Yazhi Rev.GMD
Liu Yazi 1944 Rev.GMD
Long Yun Rev.GMD
Luo Ronghuan 1927
Ma Xulun CAPD/CDL
Ma Yinchu CDNCA
Nie Rongzhen 1922
Peng Dehuai 1928
Peng Zemin CPWDP
Peng Zhen 1923
Qi Yanming 1932
Qiao Guanhua 1942
Rao Shushi 1927
Seypidin Azizi 1949
Shao lizi 1921
Shen Junru CDL
Shen Yanbing 1921
Si Tumeitang Zhi Gong Dang
Tan Pingshan 1922 Rev.GMD
Ulanhu 1925
Wei Lihuang Rev.GMD
Wu Hongbin CDL
Wu Yuzhang 1925
Xi Zhongxun 1928
Xu Teli 1927
Xu Xiangqian 1927
Ye Jianying 1927
Zhang Bojun 1925 CDL
Zhang Dongsun CDL
Zhang Lan CDL
Zhang Nanxian Independent
Zhang Xiruo Independent
Zhang Yunyi 1927
Zhang Zhizhong Rev.GMD
Zheng Zhenduo CAPD
Zhou Enlai 1921
Name CCP member Democratic Parties