Central People's Government Council

Name CCP member Democratic Parties
Bo Yibo 1925
Cai Chang 1923
Cai Tingkai Rev.GMD
Cao Juru 1930
Chen Cisheng Rev.GMD
Chen Jiageng Overseas Chinese
Chen Kehan 1934
Chen Mingshu Rev.GMD
Chen Shaoxian Rev.GMD
Chen Shutong ACFIC
Chen Yi 1923
Chen Yun 1925
Cheng Qian Rev.GMD
Cheng Zihua 1926
Chu Tunan 1926 CDL
Deng Xiaoping 1924
Deng Zihui 1926
Dong Biwu 1921
Fu Zuoyi Independent
Gao Chongmin 1946 CDL
Guo Moro 1927
He Xiangning Rev.GMD
Hu Ziying CDNCA
Huang Yanpei CDL
Kang Sheng 1925
Li Jishen Rev.GMD
Li Lisan 1921
Li Xijiu Rev.GMD
Li Zhangda Rev.GMD
Li Zhuchen CDNCA
Lin Biao 1927
Lin Boqu 1921
Lin Feng 1927
Lin Liru CDL
Liu Bocheng 1926
Liu Geping 1926
Liu Shaoqi 1921
Liu Yazhi Rev.GMD
Liu Yazi 1944 Rev.GMD
Long Yun Rev.GMD
Luo Ronghuan 1927
Ma Xulun CAPD/CDL
Ma Yinchu CDNCA
Nie Rongzhen 1922
Peng Dehuai 1928
Peng Zemin CPWDP
Peng Zhen 1923
Qi Yanming 1932
Qiao Guanhua 1942
Rao Shushi 1927
Seypidin Azizi 1949
Shao lizi 1921
Shen Junru CDL
Shen Yanbing 1921
Si Tumeitang Zhi Gong Dang
Tan Pingshan 1922 Rev.GMD
Ulanhu 1925
Wei Lihuang Rev.GMD
Wu Hongbin CDL
Wu Yuzhang 1925
Xi Zhongxun 1928
Xu Teli 1927
Xu Xiangqian 1927
Ye Jianying 1927
Zhang Bojun 1925 CDL
Zhang Dongsun CDL
Zhang Lan CDL
Zhang Nanxian Independent
Zhang Xiruo Independent
Zhang Yunyi 1927
Zhang Zhizhong Rev.GMD
Zheng Zhenduo CAPD
Zhou Enlai 1921
Name CCP member Democratic Parties