The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Qiyou 陈其尤

1892 Politician

Chen Yansheng 陈演生

Guangdong 1875 Politician

Guan Wensen 官文森

Guangdong 1886 Industrialist

Huang Dingchen 黄鼎臣

Guangdong 1901 Physician

Lei Rongke 雷荣珂

Guangxi 1898 Politician

Wu Juetian 伍覺天

Guangdong 1910 Politician

Yan Xichun 严希纯

Guizhou 1879 Engineer