Delegates of the Taiwan Democratic Self-Government League
台湾民主自治同盟
Li Weiguang 李伟光
Taiwan 1897 Physician
Lin Kengsheng 林铿生
Taiwan 1906 Industrialist
Tian Fuda 田富达
Taiwan 1929 Politician
Wang Tianqiang 王天强
Taiwan 1910 Politician
Xie Xuehong 谢雪红
Taiwan 1901 Politician
Yang Kehuang 杨克煌
Taiwan 1908 Politician
Back