The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Li Weiguang 李伟光

Taiwan 1897 Physician

Lin Kengsheng 林铿生

Taiwan 1906 Industrialist

Tian Fuda 田富达

Taiwan 1929 Politician

Wang Tianqiang 王天强

Taiwan 1910 Politician

Xie Xuehong 谢雪红

Taiwan 1901 Politician

Yang Kehuang 杨克煌

Taiwan 1908 Politician