The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Li Boqiu 李伯球

Guangdong 1904 Politician

Li Duqing 李独清

Hainan 1912 Politician

Lian Guan 连贯

Guangdong 1906 Politician

Liao Mengxing 廖梦醒

Guangdong 1904 Politician

Liu Dachao 刘达潮

Guangdong 1885 Sailor Politician

Ou Yangshan 欧阳山

Hubei 1908 Writer

Qiao Guanhua 乔冠华

Jiangsu 1914 Politician

Qu Mengjue 区梦觉

Guangdong 1903 Politician

Wang Yuting 王雨亭

Fujian 1892 Politician