Delegates of the South China Liberated Areas
华南解放区
Li Boqiu 李伯球
Guangdong 1904 Politician
Li Duqing 李独清
Hainan 1912 Politician
Lian Guan 连贯
Guangdong 1906 Politician
Liao Mengxing 廖梦醒
Guangdong 1904 Politician
Liu Dachao 刘达潮
Guangdong 1885 Sailor Politician
Ou Yangshan 欧阳山
Hubei 1908 Writer
Qiao Guanhua 乔冠华
Jiangsu 1914 Politician
Qu Mengjue 区梦觉
Guangdong 1903 Politician
Wang Yuting 王雨亭
Fujian 1892 Politician
Back