Delegates of the Shanghai People's Organizations
上海各人民团体
Chen Tilan 沈体兰
Jiangsu 1897 Educator
Chen Zhenzhong 陈震中
Henan 1926 Politician
Feng Xuefeng 冯雪峰
Zhejiang 1903 Poet
Kui Yanfen 蒉延芬
Zhejiang 1883 Industrialist
Liu Xiao 刘晓
Hunan 1907 Politician
Luo Shuzhang 罗叔章
Hunan 1907 Politician
Qiu Wenkui 邱文奎
Tang Guifen 汤桂芬
Shanghai 1918 Politician
Wu Kejian 吴克坚
Hunan 1900 Politician
Zhu Junxin 朱俊欣
Jiangsu 1912 Politician
Back