Delegates of the The Three Principles Comrade Federation San Min
三民主义同志联合会
Chen Mingshu 陈铭枢
Guangxi 1890 Politician
Guo Chuntao 郭春涛
Hunan 1898 Politician
Li Shizhang 李世璋
Henan 1900 Politician
Tan Pingshan 谭平山
Guangdong 1887 Politician
Tan Tiwu 谭惕吾
Hunan 1902 Politician
Tian Zhuseng 田竺僧
Hubei 1903 Politician
Wang Kunlun 王昆仑
Jiangsu 1902 Politician
Wu Maosun 吴茂荪
Anhui 1911 Politician
Xiao Juanying 萧隽英
Guangdong 1901 Politician
Xu Baoju 许宝驹
Zhejiang 1899 Politician
Yu Zhenying 于振瀛
Shaanxi 1901 Politician
Back