The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Mingshu 陈铭枢

Guangxi 1890 Politician

Guo Chuntao 郭春涛

Hunan 1898 Politician

Li Shizhang 李世璋

Henan 1900 Politician

Tan Pingshan 谭平山

Guangdong 1887 Politician

Tan Tiwu 谭惕吾

Hunan 1902 Politician

Tian Zhuseng 田竺僧

Hubei 1903 Politician

Wang Kunlun 王昆仑

Jiangsu 1902 Politician

Wu Maosun 吴茂荪

Anhui 1911 Politician

Xiao Juanying 萧隽英

Guangdong 1901 Politician

Xu Baoju 许宝驹

Zhejiang 1899 Politician

Yu Zhenying 于振瀛

Shaanxi 1901 Politician