Delegates of the Chinese People's National Salvation Association
中国人民救国会
Cao Mengjun 曹孟君
Hunan 1903 Politician
Chen Zhiyuan 沈志远
Zhejiang 1902 Philosopher
Fang Yuyan 方与严
Guangdong 1889 Educator
Li Zhangda 李章达
Guangzhou 1890 Politician
Min Ganghou 闵刚侯
Jiangsu 1904 Jurist
Qian Jiaju 千家驹
Zhejiang 1909 Economist
Qin Liufang 秦柳方
Guangdong 1906 Politician
Sa Kongliao 萨空了
Beijing 1905 Publisher
Sha Qianli 沙千里
Jiangsu 1901 Politician
Song Yunbin 宋云彬
Zhejiang 1897 Publisher
Sun Xiaocun 孙晓村
Zhejiang 1906 Politician
Zhang Manjun 张曼筠
Shanghai 1901 Politician
Back