The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Cao Mengjun 曹孟君

Hunan 1903 Politician

Chen Zhiyuan 沈志远

Zhejiang 1902 Philosopher

Fang Yuyan 方与严

Guangdong 1889 Educator

Li Zhangda 李章达

Guangzhou 1890 Politician

Min Ganghou 闵刚侯

Jiangsu 1904 Jurist

Qian Jiaju 千家驹

Zhejiang 1909 Economist

Qin Liufang 秦柳方

Guangdong 1906 Politician

Sa Kongliao 萨空了

Beijing 1905 Publisher

Sha Qianli 沙千里

Jiangsu 1901 Politician

Song Yunbin 宋云彬

Zhejiang 1897 Publisher

Sun Xiaocun 孙晓村

Zhejiang 1906 Politician

Zhang Manjun 张曼筠

Shanghai 1901 Politician