Delegates of the Revolutionary Committee of Chinese GMD
中国国民党革命委员会
Chen Rutang 陈汝棠
Guangdong 1893 Politician
Chen Shaoxian 陈劭先
Guangxi 1886 Politician
He Xiangning 何香凝
Hong Kong 1878 Politician
Lai Yali 赖亚力
Sichuan 1910 Politician
Li Dechuan 李德全
Hebei 1896 Politician
Li Jishen 李济深
Guangxi 1885 Politician
Li Renren 李任仁
Jiangxi 1889 Politician
Li Xijiu 李锡九
Hebei 1872 Politician
Liu Jixue 刘积学
Henan 1880 Jurist
Liu Yazi 柳亚子
Jiangsu 1887 Poet
Lu Jiyi 吕集义
Guangxi 1909 Politician
Mei Gongbin 梅龚彬
Hubei 1901 Politician
Wang Baozhen 王葆真
Hebei 1880 Physicist
Yang Jie 杨杰
Yunnan 1889 Soldier
Yu Xinqing 余心清
Anhui 1898 Politician
Zhang Wen 张文
Guangdong 1887 Politician
Zheng Kunlian 郑坤廉
Japan 1909 Politician
Zhu Yunshan 朱蕴山
Anhui 1887 Politician
Back