The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Rutang 陈汝棠

Guangdong 1893 Politician

Chen Shaoxian 陈劭先

Guangxi 1886 Politician

He Xiangning 何香凝

Hong Kong 1878 Politician

Lai Yali 赖亚力

Sichuan 1910 Politician

Li Dechuan 李德全

Hebei 1896 Politician

Li Jishen 李济深

Guangxi 1885 Politician

Li Renren 李任仁

Jiangxi 1889 Politician

Li Xijiu 李锡九

Hebei 1872 Politician

Liu Jixue 刘积学

Henan 1880 Jurist

Liu Yazi 柳亚子

Jiangsu 1887 Poet

Lu Jiyi 吕集义

Guangxi 1909 Politician

Mei Gongbin 梅龚彬

Hubei 1901 Politician

Wang Baozhen 王葆真

Hebei 1880 Physicist

Yang Jie 杨杰

Yunnan 1889 Soldier

Yu Xinqing 余心清

Anhui 1898 Politician

Zhang Wen 张文

Guangdong 1887 Politician

Zheng Kunlian 郑坤廉

Japan 1909 Politician

Zhu Yunshan 朱蕴山

Anhui 1887 Politician