Delegates of the Religious democrats
宗教界民主人士
Deng Yuzhi 邓裕志
Hubei 1900 Sociologist
Ju Zan 巨赞
Jiangsu 1908 Theologian
Liu Liangmo 刘良模
Zhejiang 1909 Musician
Ma Jian 马坚
Hebei 1906 Arabist
Wu Yaozong 吴耀宗
Guangdong 1893 Politician
Zhang Xueyan 张雪岩
Shandong 1901 Politician
Zhao Puchu 赵朴初
Anhui 1907 Politician
Zhao Zichen 赵紫宸
Zhejiang 1888 Philosopher
Back