The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Deng Yuzhi 邓裕志

Hubei 1900 Sociologist

Ju Zan 巨赞

Jiangsu 1908 Theologian

Liu Liangmo 刘良模

Zhejiang 1909 Musician

Ma Jian 马坚

Hebei 1906 Arabist

Wu Yaozong 吴耀宗

Guangdong 1893 Politician

Zhang Xueyan 张雪岩

Shandong 1901 Politician

Zhao Puchu 赵朴初

Anhui 1907 Politician

Zhao Zichen 赵紫宸

Zhejiang 1888 Philosopher