Delegates of the PLA South China Army
华南人民解放军
Chen Manyuan 陈漫远
Guangxi 1907
Feng Naichao 冯乃超
Japan 1901
Gu Dacun 古大存
Guangdong 1896
Huang Yu 黄宇
Guangdong 1915
Li Jinjie 李进阶
Guangdong 1916
Luo Fanqun 罗范群
Guangdong 1912
Ma Baishan 马白山
Guangdong 1907
Wu Qiwei 吴奇伟
Guangdong 1890
Zhang Yunyi 张云逸
Guangdong 1891
Back