The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Manyuan 陈漫远

Guangxi 1907

Feng Naichao 冯乃超

Japan 1901

Gu Dacun 古大存

Guangdong 1896

Huang Yu 黄宇

Guangdong 1915

Li Jinjie 李进阶

Guangdong 1916

Luo Fanqun 罗范群

Guangdong 1912

Ma Baishan 马白山

Guangdong 1907

Wu Qiwei 吴奇伟

Guangdong 1890

Zhang Yunyi 张云逸

Guangdong 1891