Delegates of the 4th army
中国人民解放军第四野战军
Ceng Zesheng 曾泽生
Yunnan 1902
Ding Zhihui 丁志辉
Jiangsu 1918
Han Xianchu 韩先楚
Hubei 1913
Hu Qicai 胡奇才
Hubei 1914
Huang Daxuan 黄达宣
Jiangsu 1925
Li Tianyou 李天佑
Guangxi 1914
Liu Baiyu 刘白羽
Hebei 1915
Liu Meicun 刘梅村
Shandong 1915
Luo Ronghuan 罗荣桓
Hunan 1902
Su Jing 苏静
Fujian 1910
Zhang Zhen 张轸
Henan 1894
Zhong Chibing 钟赤兵
Hunan 1914
Back