The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Ceng Zesheng 曾泽生

Yunnan 1902

Ding Zhihui 丁志辉

Jiangsu 1918

Han Xianchu 韩先楚

Hubei 1913

Hu Qicai 胡奇才

Hubei 1914

Huang Daxuan 黄达宣

Jiangsu 1925

Li Tianyou 李天佑

Guangxi 1914

Liu Baiyu 刘白羽

Hebei 1915

Liu Meicun 刘梅村

Shandong 1915

Luo Ronghuan 罗荣桓

Hunan 1902

Su Jing 苏静

Fujian 1910

Zhang Zhen 张轸

Henan 1894

Zhong Chibing 钟赤兵

Hunan 1914