Delegates of the 3rd Army
中国人民解放军第三野战军
Chen Shiju 陈士榘
Hubei 1909
Du Zhongfu 杜中孚
1919
He Jifeng 何基灃
Hebei 1897
Jiang Weiqing 江渭清
Hunan 1907
Lai Shaoqi 赖少其
Guangdong 1915
Li Landing 李兰丁
Zhejiang 1924
Li Youzhang 黎有章
Jiangxi 1915
Su Yu 粟裕
Fujian 1907
Tang Guodong 唐国栋
Jiangxi 1917
Wang Jian'an 王建安
Hubei 1907
Wei Laiguo 魏来国
Shandong 1925
Xie Shengkun 谢胜坤
Jiangxi 1911
Back