The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Shiju 陈士榘

Hubei 1909

Du Zhongfu 杜中孚

He Jifeng 何基灃

Hebei 1897

Jiang Weiqing 江渭清

Hunan 1907

Lai Shaoqi 赖少其

Guangdong 1915

Li Landing 李兰丁

Zhejiang 1924

Li Youzhang 黎有章

Jiangxi 1915

Su Yu 粟裕

Fujian 1907

Tang Guodong 唐国栋

Jiangxi 1917

Wang Jian'an 王建安

Hubei 1907

Wei Laiguo 魏来国

Shandong 1925

Xie Shengkun 谢胜坤

Jiangxi 1911