Delegates of the 2nd army
中国人民解放军第二野战军
Bu Ke 布克
Shandong 1915
Cai Shufan 蔡树藩
Hubei 1905
Ceng Ke 曾克
Henan 1917
Gao Shuxun 高树勋
Hebei 1898
Liao Yunzhou 廖运周
Anhui 1903
Liu Bocheng 刘伯承
Sichuan 1892
Ma Ning 马宁
Henan 1922
Qian Xinzhong 钱信忠
Jiangsu 1911
Teng Daiyuan 滕代远
Hunan 1904
Wei Xiaotang 卫小堂
Shanxi 1927
Yang Lisan 杨立三
Hunan 1900
Zhang Nansheng 张南生
Fujian 1908
Back