The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Bo 陈播

Hubei 1920

Du Guangren 杜冠仁

Gansu?

He Long 贺龙

Hunan 1896

Li Zhen 李贞

Hunan 1908

Luo Ruiqing 罗瑞卿

Sichuan 1906

Ren Baige 任白戈

Sichuan 1906

Sun Zhiyuan 孙志远

Hebei 1911

Wang Chao 王昭

Hebei 1917

Wang Shitai 王世泰

Shaanxi 1909

Xu Xiangqian 徐向前

Shanxi 1902

Zhao Shoushan 赵寿山

Shaanxi 1894

Zuo Xiezhong 左协中

Shaanxi 1889