Delegates of the 1st Army
中国人民解放军第一野战军
Chen Bo 陈播
Hubei 1920
Du Guangren 杜冠仁
Gansu?
He Long 贺龙
Hunan 1896
Li Zhen 李贞
Hunan 1908
Luo Ruiqing 罗瑞卿
Sichuan 1906
Ren Baige 任白戈
Sichuan 1906
Sun Zhiyuan 孙志远
Hebei 1911
Wang Chao 王昭
Hebei 1917
Wang Shitai 王世泰
Shaanxi 1909
Xu Xiangqian 徐向前
Shanxi 1902
Zhao Shoushan 赵寿山
Shaanxi 1894
Zuo Xiezhong 左协中
Shaanxi 1889
Back