The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Dai Jingyuan 戴镜元

Fujian 1920

Fu Zhong 傅钟

Sichuan 1900

He Luting 贺绿汀

Hunan 1903

Kang Keqing 康克清

Jiangsu 1910

Li Guoying 李国英

Hebei 1920

Li Tao 李涛

Hunan 1905

Liu Shanben 刘善本

Shandong 1915

Lu Zhengcao 吕正操

Liaoning 1903

Nie Rongzhen 聂荣臻

Sichuan 1899

Wang Zheng 王诤

Jiangsu 1909

Yang Chengwu 杨成武

Fujian 1904

Yang Qiqing 杨奇清

Hunan 1911

Zhang Xuesi 张学思

Liaoning 1916

Zhu De 朱德

Sichuan 1886