Delegates of the PLA Headquarters
中国人民解放军总部
Dai Jingyuan 戴镜元
Fujian 1920
Fu Zhong 傅钟
Sichuan 1900
He Luting 贺绿汀
Hunan 1903
Kang Keqing 康克清
Jiangsu 1910
Li Guoying 李国英
Hebei 1920
Li Tao 李涛
Hunan 1905
Liu Shanben 刘善本
Shandong 1915
Lu Zhengcao 吕正操
Liaoning 1903
Nie Rongzhen 聂荣臻
Sichuan 1899
Wang Zheng 王诤
Jiangsu 1909
Yang Chengwu 杨成武
Fujian 1904
Yang Qiqing 杨奇清
Hunan 1911
Zhang Xuesi 张学思
Liaoning 1916
Zhu De 朱德
Sichuan 1886
Back