The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Jiageng 陈嘉庚

Fujian 1874 Industrialist

Cheng Qiyuan 陈其瑗

Guangdong 1887 Politician

Dai Ziliang 戴子良

Guangdong 1891 Politician

Fei Zhendong 蚁美厚

Jiangsu 1904 Industrialist

Hou Hanjiang 侯寒江

Indo China? 1923 Publisher

Huang Changshui 黄长水

Fujian 1905 Businessman

Li Tiemin 李铁民

Fujian 1898 Industrialist

Lin Tong 林棠

Guangdong 1907 Politician

Liu Simu 刘思慕

Guangdong 1904 Publisher

Situ Meitang 司徒美堂

Guangdong 1868 Politician

Xu Simin 徐四民

Birma 1914 Publisher

Yi Meihou 蚁美厚

Guangdong 1910 Businessman

Zhang Shuming 张殊明

Fujian 1898 Politician

Zhao Lingde 赵令德

North Korea 1920 Politician

Zhou Zheng 周铮

Guangdong 1910 Politician

Zhuang Mingli 庄明理

Fujian 1909 Politician