Delegates of the Foreign overseas Chinese democracy activists
国外华侨民主人士
Chen Jiageng 陈嘉庚
Fujian 1874 Industrialist
Cheng Qiyuan 陈其瑗
Guangdong 1887 Politician
Dai Ziliang 戴子良
Guangdong 1891 Politician
Fei Zhendong 蚁美厚
Jiangsu 1904 Industrialist
Hou Hanjiang 侯寒江
Indo China? 1923 Publisher
Huang Changshui 黄长水
Fujian 1905 Businessman
Li Tiemin 李铁民
Fujian 1898 Industrialist
Lin Tong 林棠
Guangdong 1907 Politician
Liu Simu 刘思慕
Guangdong 1904 Publisher
Situ Meitang 司徒美堂
Guangdong 1868 Politician
Xu Simin 徐四民
Birma 1914 Publisher
Yi Meihou 蚁美厚
Guangdong 1910 Businessman
Zhang Shuming 张殊明
Fujian 1898 Politician
Zhao Lingde 赵令德
North Korea 1920 Politician
Zhou Zheng 周铮
Guangdong 1910 Politician
Zhuang Mingli 庄明理
Fujian 1909 Politician
Back