The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Cheng Bairen 成柏仁

Shaanxi 1889 Politician

Du Yanqing 杜延庆

Jiangsu 1906 trade union leader

Fan Ziwen 范子文

Shaanxi 1909 Politician

Fang Wenli 房文礼

Shaanxi 1909 Politician

Han Zhao’e 韩兆鹗

Shaanxi 1891 Politician

Jin Shanshou 金山寿

Shaanxi Soldier

Li Jingying 李景膺

Shaanxi 1907 Politician

Li Xiangjiu 李象九

Shaanxi 1897 Politician

Ma Jianling 马健翎

Shaanxi 1907 Writer

Ma Mingfang 马明方

Shaanxi 1905 Politician

Su Zichen 苏资琛

Shanxi 1893 Politician

Wang Debiao 王德彪

Shanxi 1914 Politician

Wang Weizhou 王维舟

Sichuan 1887 Politician

Wu Xinyu 武新宇

Shanxi 1902 Politician

Yang Mingxuan 杨明轩

Shaanxi 1891 Politician

Yang Zhengmin 杨拯民

Shaanxi 1909 Politician

Zhang Zifang 张子芳

Shanxi 1914 Politician