The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Cai Banghua 蔡邦华

Jiangsu 1902 Biologist

Ceng Shaolun 曾昭抡

Hunan 1899 Chemist

Ding Zan 丁瓒

Jiangsu 1910 Psychologist

He Cheng 贺诚

Sichuan 1901 Medicus PLA

Hou Debang 侯德榜

Fujian 1890 Chemist

Jin Shuliang 靳树梁

Hebei 1899 Metallurgical expert

Le Tianyu 乐天宇

Hunan 1901 Agriculture expert

Li Siguang 李四光

Hubei 1889 Geologist

Li Zongen 李宗恩

Jiangsu 1894 Parasitologist

Liang Xi 梁希

Zhejiang 1883 Forest scientist

Liu Ding 刘鼎

Sichuan 1903 Technical specialist

Mao Yisheng 茅以升

Jiangsu 1895 Constructor

Shen Qiyi 沈其益

Hunan 1909 Plant pathologist

Tu Zhangwang 涂长望

Hubei 1906 Meteorologist

Yan Jici 严济慈

Zhejiang 1900 Physicist

Yao Kefang 姚克方

Zhejiang 1899 Medicus

Yun Ziqiang 恽子强

Hubei 1899 Chemist