Delegates of the North East China Liberated Areas
東北解放區
Che Xiangchen 车向忱
Liaoning 1898 Educator
Gao Chongmin 高崇民
Liaoning 1891 Politician
Gao Gang 高岗
Shaanxi 1905 Politician
He Changgong 何长工
Hunan 1900 Soldier
Li Guojun 李国钧
Shandong 1918 Politician
Li Huang 李荒
Liaoning 1916 Politician
Li Yunchang 李运昌
Hebe1 1908 Politician
Lu Ji 吕骥
Hunan 1909 Musician
Wang Jinxiang 汪金祥
Jiangxi 1907 Politician
Yang Kebing 杨克冰
Liaoning 1909 Politician
Yu Yifu 于毅夫
Jilin 1903 Politician
Zhang Dexin 张德馨
Shandong 1905 Politician
Zhang Weizhen 张维桢
Hunan 1901 Politician
Zhao Wenquan 赵文全
Shanxi 1926
Zhou Baozhong 周保中
Yunnan 1902 Politician
Zhou Huan 周桓
Liaoning 1909 Soldier
Zou Dapeng 邹大鹏
Liaoning 1907 Politician
Back