Delegates of the North China Liberated Area
华北解放区
Bo Yibo 薄一波
Shanghai 1907 Politician
Gao Kelin 高克林
Shaanxi 1910 Soldier
Lai Ruoyu 赖若愚
Jiangxi 1910 Politician
Lan Gongwu 蓝公武
Jiangsu 1887 Jurist
Lin Tie 林铁
Sichuan 1904 Politician
Liu Shaobai 刘少白
Shanxi 1883 Politician
Pan Fusheng 潘复生
Shandong 1908 Politician
Sha Kefu 沙可夫
Zhejiang 1903 Publisher
Song Shaowen 宋劭文
Shanxi 1910 Civil servant
Tang Yanjie 唐延杰
Hunan 1909 Soldier
Xing Zhaotang 邢肇棠
Gansu 1894 Politician
Xue Xun 薛迅
Henan 1910 Politician
Yang Xiufeng 杨秀峰
Hebei 1897 Soldier
Zhang Su 张苏
Hebei 1909 Politician
Zhen Rongdian 甄荣典
Hebei 1916 PLA industrialist
Zhou Shutao 周叔韬
Anhui 1900 Industrialist
Zhu Liangcai 朱良材
Hunan 1900 Soldier
Back