The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Bo Yibo 薄一波

Shanghai 1907 Politician

Gao Kelin 高克林

Shaanxi 1910 Soldier

Lai Ruoyu 赖若愚

Jiangxi 1910 Politician

Lan Gongwu 蓝公武

Jiangsu 1887 Jurist

Lin Tie 林铁

Sichuan 1904 Politician

Liu Shaobai 刘少白

Shanxi 1883 Politician

Pan Fusheng 潘复生

Shandong 1908 Politician

Sha Kefu 沙可夫

Zhejiang 1903 Publisher

Song Shaowen 宋劭文

Shanxi 1910 Civil servant

Tang Yanjie 唐延杰

Hunan 1909 Soldier

Xing Zhaotang 邢肇棠

Gansu 1894 Politician

Xue Xun 薛迅

Henan 1910 Politician

Yang Xiufeng 杨秀峰

Hebei 1897 Soldier

Zhang Su 张苏

Hebei 1909 Politician

Zhen Rongdian 甄荣典

Hebei 1916 PLA industrialist

Zhou Shutao 周叔韬

Anhui 1900 Industrialist

Zhu Liangcai 朱良材

Hunan 1900 Soldier