The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Bai Shouyi 白寿彝

Henan 1904 Historian

Duojie Caidan 多杰才旦

Qinghai 1926 Historian

Jin Hanwen 金汉文

Inner Mongolia 1914 Politician

Kui Bi 奎壁

Inner Mongolia 1903 Politician

Liu Geping 刘格平

Hebei 1904 Politician

Tian Bao 天宝

Sichuan 1917 Politician

Wang Guoxing 王国兴

Guangdong 1894 Politician

Wu Hongbin 吴鸿宝

Gansu 1903

Yang Jingren 杨静仁

Gansu 1918 Politician

Zhang Chong 张冲

Yunnan 1900 Politician

Zhu Dehai 朱德海

Jilin 1911 Politician

Zhu Zaoguan 朱早观

Hunan 1903 Soldier