Delegates of the Minorities
国内少数民族
Bai Shouyi 白寿彝
Henan 1904 Historian
Duojie Caidan 多杰才旦
Qinghai 1926 Historian
Jin Hanwen 金汉文
Inner Mongolia 1914 Politician
Kui Bi 奎壁
Inner Mongolia 1903 Politician
Liu Geping 刘格平
Hebei 1904 Politician
Tian Bao 天宝
Sichuan 1917 Politician
Wang Guoxing 王国兴
Guangdong 1894 Politician
Wu Hongbin 吴鸿宝
Gansu 1903
Yang Jingren 杨静仁
Gansu 1918 Politician
Zhang Chong 张冲
Yunnan 1900 Politician
Zhu Dehai 朱德海
Jilin 1911 Politician
Zhu Zaoguan 朱早观
Hunan 1903 Soldier
Back