The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Kehan 陈克寒

Zhejiang 1917

Chu Anping 储安平

Jiangsu 1909

Deng Ta 邓拓

Fujian 1912

Hu Qiaomu 胡乔木

Jiangsu 1912

Jin Zhonghua 金仲华

Zhejiang 1907

Liu Zunqi 刘尊棋

Zhejiang 1911

Shao Zonghan 邵宗汉

Jiangsu 1907

Wang Yunsheng 王芸生

Tianjin 1901

Xu Maijin 徐迈进

Jiangsu 1907

Xu Zhucheng 徐铸成

Jiangsu 1907

Yang Gang 杨刚

Jiangxi 1905

Yun Yiqun 恽逸群

Jiangsu 1905

Zhang Panshi 张磐石

Shanxi 1905

Zhao Chaogou 赵超构

Zhejiang 1910