Delegates of the Preparatory committee of All-China Journalists Association
中华全国新闻工作者协会筹备会
Chen Kehan 陈克寒

Zhejiang 1917
Chu Anping 储安平

Jiangsu 1909
Deng Ta 邓拓

Fujian 1912
Hu Qiaomu 胡乔木

Jiangsu 1912
Jin Zhonghua 金仲华

Zhejiang 1907
Liu Zunqi 刘尊棋

Zhejiang 1911
Shao Zonghan 邵宗汉

Jiangsu 1907
Wang Yunsheng 王芸生

Tianjin 1901
Xu Maijin 徐迈进

Jiangsu 1907
Xu Zhucheng 徐铸成

Jiangsu 1907
Yang Gang 杨刚

Jiangxi 1905
Yun Yiqun 恽逸群

Jiangsu 1905
Zhang Panshi 张磐石

Shanxi 1905
Zhao Chaogou 赵超构

Zhejiang 1910
Back