Delegates of the Jiu San Society
九三学社
Li Jinxi 黎锦熙
Hunan 1890 Linguist
Wu Zaoxi 吴藻溪
Jiangxi 1904 Publisher
Xu Deheng 许德珩
Jiangxi 1890 Politician
Xue Yu 薛愚
Hubei 1894 Chemist
Ye Dingyi 叶丁易
Anhui 1913 Historian
Yuan Hanqing 袁翰青
Jiangsu 1905 Chemist
Back