The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Li Jinxi 黎锦熙

Hunan 1890 Linguist

Wu Zaoxi 吴藻溪

Jiangxi 1904 Publisher

Xu Deheng 许德珩

Jiangxi 1890 Politician

Xue Yu 薛愚

Hubei 1894 Chemist

Ye Dingyi 叶丁易

Anhui 1913 Historian

Yuan Hanqing 袁翰青

Jiangsu 1905 Chemist