The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Liu Chun 刘春

Jiangxi 1912 Lector

Peng Sike 朋斯克

Liaoning 1905 Politician

Te mu er ba gen 特木尔巴根

Inner Mongolia 1901 Politician

Ulanhu 乌兰夫

Inner Mongolia 1904 Politician

Wang Yilun 王逸伦

Inner Mongolia 1904 Politician

Wang Yuefeng 王悦丰

Inner Mongolia 1898 Politician

Wang Zaitian 王再天

Inner Mongolia 1907 Politician