The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Bai Yang 白杨

Beijing 1920 Actress

Chen Yiming (J.M. Tan) 陈乙明

Guangdong Accountant

Chu Yinghuang 褚应璜

Zhejiang 1908 Industrialist

Hong Shilu 洪式闾

Zhejiang 1894 Parasitologist

Huan Xiang 宦乡

Guizhou 1910 Diplomat

Li Chenggan 李承干

Hunan 1888 Metrologist

Lin Baoluo 林葆骆

Fujian 1901 Physician

Lin Zhongyi 林仲易

Fujian 1893 Journalist

Pan Zhenya 潘震亚

Zhejiang 1887 Jurist

Pu Xixiu 浦熙修

Shanghai 1910 Journalist

Sun Sunquan 孙荪荃

Anhui 1903 Politician

Xu Yongzuo 徐永祚

Zhejiang 1891 Accountant