Delegates of the Democrat Freelance Community
自由职业界民主人士
Bai Yang 白杨
Beijing 1920 Actress
Chen Yiming (J.M. Tan) 陈乙明
Guangdong Accountant
Chu Yinghuang 褚应璜
Zhejiang 1908 Industrialist
Hong Shilu 洪式闾
Zhejiang 1894 Parasitologist
Huan Xiang 宦乡
Guizhou 1910 Diplomat
Li Chenggan 李承干
Hunan 1888 Metrologist
Lin Baoluo 林葆骆
Fujian 1901 Physician
Lin Zhongyi 林仲易
Fujian 1893 Journalist
Pan Zhenya 潘震亚
Zhejiang 1887 Jurist
Pu Xixiu 浦熙修
Shanghai 1910 Journalist
Sun Sunquan 孙荪荃
Anhui 1903 Politician
Xu Yongzuo 徐永祚
Zhejiang 1891 Accountant
Back