Delegates of the All-China Federation of Literary and Art Circles
中华全国文学艺术界联合会
Ai Qing 艾青
Zhejiang 1910 Poet
Ba Jin 巴金
Sichuan 1904 Novelist
Cai Chusheng 蔡楚生
Guangdong 1906 Film director
Cao Jinghua 曹靖华
Henan 1897 Poet
Ding Ling 丁玲
Hunan 1904 Author
Hu Feng 胡风
Hubei 1902 Writer
Ke Zhongping 柯仲平
Yunnan 1902 Poet
Ma Sicong 马思聪
Guangdong 1912 Composer
Shen Yanbing 沈雁冰
Zhejiang 1896 Novelist
Shi Dongshan 史东山
Zhejiang 1902 Film director
Tian Han 田汉
Hunan 1898 Dramaturg
Xiao San 萧三
Hunan 1896 Poet
Xu Beihong 徐悲鸿
Jiangsu 1895 Painter
Yang Hansheng 阳翰笙
Sichuan 1902 Writer
Zhao Shuli 赵树理
Shanxi 1906 Novelist
Zheng Zhenduo 郑振铎
Zhejiang 1898 Writer
Zhou Yang 周扬
Hunan 1907 Writer
Back