The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Ai Qing 艾青

Zhejiang 1910 Poet

Ba Jin 巴金

Sichuan 1904 Novelist

Cai Chusheng 蔡楚生

Guangdong 1906 Film director

Cao Jinghua 曹靖华

Henan 1897 Poet

Ding Ling 丁玲

Hunan 1904 Author

Hu Feng 胡风

Hubei 1902 Writer

Ke Zhongping 柯仲平

Yunnan 1902 Poet

Ma Sicong 马思聪

Guangdong 1912 Composer

Shen Yanbing 沈雁冰

Zhejiang 1896 Novelist

Shi Dongshan 史东山

Zhejiang 1902 Film director

Tian Han 田汉

Hunan 1898 Dramaturg

Xiao San 萧三

Hunan 1896 Poet

Xu Beihong 徐悲鸿

Jiangsu 1895 Painter

Yang Hansheng 阳翰笙

Sichuan 1902 Writer

Zhao Shuli 赵树理

Shanxi 1906 Novelist

Zheng Zhenduo 郑振铎

Zhejiang 1898 Writer

Zhou Yang 周扬

Hunan 1907 Writer