Delegates of the Farmers' groups of the Liberated Areas
各解放区农民团体
Cao Tie 曹铁
Henan 1922
Han Dongzheng 韩东征
Hebei 1902
Hu Ming 胡明
Fujian 1919
Huang Yan 黄岩
Anhui 1912
Li Xiuzhen 李秀真
Henan 1901
Liu Yuhou 刘玉厚
Shaanxi 1908
Qiang Zixiu 强自修
Shaanxi 1903
Shi Zhenming 石振明
Wan Zhongyi 万众一
Jiangsu 1907
Wang Guohua 王国华
Henan 1890
Wang Guoquan 王国权
Henan 1911
Yang Gengtian 杨耕田
Hebei 1913
Yang Wanxuan 杨万选
Zhang Ye 张晔
Jiangsu 1907
Zhang Zhenduo 张振铎
Zhejiang 1908
Zhao Youtian 赵有田
Hebei 1913
Zhu Daoping 朱道平
Taiwan 1899
Zhu Fusheng 朱富胜
Anhui 1906
Back