The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Cao Tie 曹铁

Henan 1922

Han Dongzheng 韩东征

Hebei 1902

Hu Ming 胡明

Fujian 1919

Huang Yan 黄岩

Anhui 1912

Li Xiuzhen 李秀真

Henan 1901

Liu Yuhou 刘玉厚

Shaanxi 1908

Qiang Zixiu 强自修

Shaanxi 1903

Shi Zhenming 石振明

Wan Zhongyi 万众一

Jiangsu 1907

Wang Guohua 王国华

Henan 1890

Wang Guoquan 王国权

Henan 1911

Yang Gengtian 杨耕田

Hebei 1913

Yang Wanxuan 杨万选

Shanxi 1915

Zhang Ye 张晔

Jiangsu 1907

Zhang Zhenduo 张振铎

Zhejiang 1908

Zhao Youtian 赵有田

Hebei 1913

Zhu Daoping 朱道平

Taiwan 1899

Zhu Fusheng 朱富胜

Anhui 1906