Delegates of the East China Liberated Areas
华东解放区
Chen Duanxian 沈端先
Zhejiang 1900 Play-writer
Chen YI 陈毅
Sichuan 1901 Soldier
Guan Wenwei 管文蔚
Jiangsu 1903 Soldier
Ji Fang 季方
Jiangsu 1890 Politician
Ji Yuting 计雨亭
Jiangsu 1895 Politician
Li Bolong 李伯龙
Shanghai 1907 Writer?
Li Jianzhen 李坚真
Guangdong 1904 Politician
Liang Congxue 梁从学
Anhui 1903 Soldier
Liu Minsheng 刘民生
Shanghai 1888 Politician
Long Yue 龙跃
Jiangxi 1912 Politician
Sha Wenhan 沙文汉
Zhejiang 1908 Historian
Sun Zhongde 孙仲德
Shandong 1902 Soldier
Wei Que 韦悫
Guangdong 1896 Politician
Xu Shiyou 许世友
Hubei 1905 Soldier
Zhang Fulin 张福林
Shandong 1900 Politician
Zhang Lin 张林
Shandong 1914 Politician
Zhou Xing 周兴
Jiangxi 1905 Politician
Back