The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Duanxian 沈端先

Zhejiang 1900 Play-writer

Chen YI 陈毅

Sichuan 1901 Soldier

Guan Wenwei 管文蔚

Jiangsu 1903 Soldier

Ji Fang 季方

Jiangsu 1890 Politician

Ji Yuting 计雨亭

Jiangsu 1895 Politician

Li Bolong 李伯龙

Shanghai 1907 Writer?

Li Jianzhen 李坚真

Guangdong 1904 Politician

Liang Congxue 梁从学

Anhui 1903 Soldier

Liu Minsheng 刘民生

Shanghai 1888 Politician

Long Yue 龙跃

Jiangxi 1912 Politician

Sha Wenhan 沙文汉

Zhejiang 1908 Historian

Sun Zhongde 孙仲德

Shandong 1902 Soldier

Wei Que 韦悫

Guangdong 1896 Politician

Xu Shiyou 许世友

Hubei 1905 Soldier

Zhang Fulin 张福林

Shandong 1900 Politician

Zhang Lin 张林

Shandong 1914 Politician

Zhou Xing 周兴

Jiangxi 1905 Politician