Delegates of the Preparatory Committee of the China Federation of Education Workers
中华全国教育工作者代表会议筹备委员会
Chao Zhefu 晁哲甫
Henan 1894 Educator
Chen Heqin 陈鹤琴
Zhejiang 1892 Psychologist
Cheng Fangwu 成仿吾
Hunan 1888 Soldier
Dai Baitao 戴白韬
Jiangsu 1907 Educator
Ge Zhicheng 葛志成
Jiangsu 1920 Educator
Jiang Hengyuan 江恒源
Jiangsu 1886 Educator
Jiang Longji 江隆基
Shaanxi 1905 Educator
Lin Liru 林砺儒
Guangdong 1889 Politician
Liu Shi 柳湜
Hunan 1903 Politician
Qian Junrui 钱俊瑞
Jiangsu 1908 Economist
Tang Yongtong 汤用彤
Hubei 1893 Sinologist
Yang Shixian 杨石先
Anhui 1896 Chemist
Ye Qisun 叶企孙
Jiangsu 1898 Physicist
Ye Shengtao 叶圣陶
Jiangsu 1894 Writer
Yu Qingtang 俞庆棠
Shanghai 1897 Politician
Zhang Ruxin 张如心
Guangdong 1908 Educator
Zhu Kezhen 竺可桢
Zhejiang 1890 Meteorologist
Back