The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chao Zhefu 晁哲甫

Henan 1894 Educator

Chen Heqin 陈鹤琴

Zhejiang 1892 Psychologist

Cheng Fangwu 成仿吾

Hunan 1888 Soldier

Dai Baitao 戴白韬

Jiangsu 1907 Educator

Ge Zhicheng 葛志成

Jiangsu 1920 Educator

Jiang Hengyuan 江恒源

Jiangsu 1886 Educator

Jiang Longji 江隆基

Shaanxi 1905 Educator

Lin Liru 林砺儒

Guangdong 1889 Politician

Liu Shi 柳湜

Hunan 1903 Politician

Qian Junrui 钱俊瑞

Jiangsu 1908 Economist

Tang Yongtong 汤用彤

Hubei 1893 Sinologist

Yang Shixian 杨石先

Anhui 1896 Chemist

Ye Qisun 叶企孙

Jiangsu 1898 Physicist

Ye Shengtao 叶圣陶

Jiangsu 1894 Writer

Yu Qingtang 俞庆棠

Shanghai 1897 Politician

Zhang Ruxin 张如心

Guangdong 1908 Educator

Zhu Kezhen 竺可桢

Zhejiang 1890 Meteorologist