Delegates of the Democrats from liberated areas
待解放区民主人士
Du Guoxiang 杜国庠

Guangdong 1889 Economist
Hou Fangyue 侯方岳
Sichuan 1915 Historian
Huang Yaomian 黄药眠
Guangdong 1903 Lector
Li Xiagong 李侠公
Guizhou 1892 Politician
Ren Qian 任谦
Gansu 1906 Politician
Zhang Weiyi 张唯一
Hunan 1892 Politician
Zhou Qinyue 周钦岳
Sichuan 1899 Politician
Zhou Shiguan 周士观
Fujian 1892 Politician
Back