The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Du Guoxiang 杜国庠

Guangdong 1889 Economist

Hou Fangyue 侯方岳

Sichuan 1915 Historian

Huang Yaomian 黄药眠

Guangdong 1903 Lector

Li Xiagong 李侠公

Guizhou 1892 Politician

Ren Qian 任谦

Gansu 1906 Politician

Zhang Weiyi 张唯一

Hunan 1892 Politician

Zhou Qinyue 周钦岳

Sichuan 1899 Politician

Zhou Shiguan 周士观

Fujian 1892 Politician