The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Cai Tingkai 蔡廷锴

Guangdong 1892 Soldier

Chen Cisheng 陈此生

Guangxi 1900 Publisher

Jiang Guangnai 蒋光鼐

Guangdong 1887 Politician

Li Minxin 李民欣

Guangdong 1890 Politician

Li Zisong 李子诵

Guangdong 1912 Publisher

Lin Yiyuan 林一元

Guangdong 1906 Politician

Qin Yuanbang 秦元邦

Guangdong 1899 Politician

Sima Wen Sen 司马文森

Fujian 1916 Writer

Tan Dongqing 谭冬菁

Guangdong 1903 Politician