Delegates of the Democratic Foundation of the GMD
中国国民党民主促进会
Cai Tingkai 蔡廷锴
Guangdong 1892 Soldier
Chen Cisheng 陈此生
Guangxi 1900 Publisher
Jiang Guangnai 蒋光鼐
Guangdong 1887 Politician
Li Minxin 李民欣
Guangdong 1890 Politician
Li Zisong 李子诵
Guangdong 1912 Publisher
Lin Yiyuan 林一元
Guangdong 1906 Politician
Qin Yuanbang 秦元邦
Guangdong 1899 Politician
Sima Wen Sen 司马文森
Fujian 1916 Writer
Tan Dongqing 谭冬菁
Guangdong 1903 Politician
Back