The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Guo Guanjie 郭冠杰

Guangdong 1894 Lector

Guo Zechen 郭则沉

Shaanxi 1906 Politician

He Shikun 何世琨

Anhui 1899 Politician

Li Jiansheng 李建生

Hebei 1908 Politician

Li Shihao 李士豪

Heilongjiang 1914 Hydraulic engineer

Peng Zemin 彭泽民

Malaysia 1877 Politician

Wang Shenlin 王深林

Shandong 1904 Politician

Wang Yifan 王一帆

Hunan 1909 Politician

Yan Xinmin 严信民

Shaanxi 1902 Politician

Yang Yitang 杨逸棠

1902 Journalist

Yang Ziheng 杨子恒

Gansu 1898 Politician

Zhang Yunchuan 张云川

Anhui 1904 Politician