Delegates of the Peasants' and Workers' Democratic Party
中国农工民主党
Guo Guanjie 郭冠杰
Guangdong 1894 Lector
Guo Zechen 郭则沉
Shaanxi 1906 Politician
He Shikun 何世琨
Anhui 1899 Politician
Li Jiansheng 李建生
Hebei 1908 Politician
Li Shihao 李士豪
Heilongjiang 1914 Hydraulic engineer
Peng Zemin 彭泽民
Malaysia 1877 Politician
Wang Shenlin 王深林
Shandong 1904 Politician
Wang Yifan 王一帆
Hunan 1909 Politician
Yan Xinmin 严信民
Shaanxi 1902 Politician
Yang Yitang 杨逸棠
1902 Journalist
Yang Ziheng 杨子恒
Gansu 1898 Politician
Zhang Yunchuan 张云川
Anhui 1904 Politician
Back