Delegates of the Chinese Communist Youth League
中国新民主主义青年团
Feng Wenbin 冯文彬
Zhejiang 1910 Politician
Gao Jingzhi 高景芝
Jilin 1913 Politician
Hu Yaobang 胡耀邦
Hunan 1915 Soldier Politician
Jiang Nanxiang 蒋南翔
Zhejiang 1910 Sport educator
Lu Ping 陆平
Jilin 1914 Politician
Song Yiping 宋一平
Hubei 1917 Politician
Wang Mingyuan 王明远
Shandong 1916 Politician
Wang Zhizhou 王治周
Shaanxi 1918 Politician
Xu Shiping 许世平
Hebei 1916 Politician
Yang Shu 杨述
Jiangsu 1913 Politician
Zhang Ben 张本
1913
Zhang Fan 张凡
Shandong
Back