The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Feng Wenbin 冯文彬

Zhejiang 1910 Politician

Gao Jingzhi 高景芝

Jilin 1913 Politician

Hu Yaobang 胡耀邦

Hunan 1915 Soldier Politician

Jiang Nanxiang 蒋南翔

Zhejiang 1910 Sport educator

Lu Ping 陆平

Jilin 1914 Politician

Song Yiping 宋一平

Hubei 1917 Politician

Wang Mingyuan 王明远

Shandong 1916 Politician

Wang Zhizhou 王治周

Shaanxi 1918 Politician

Xu Shiping 许世平

Hebei 1916 Politician

Yang Shu 杨述

Jiangsu 1913 Politician

Zhang Ben 张本

1913

Zhang Fan 张凡

Shandong