Delegates of the Democratic National Construction Association
民主建国会
Chen Sisheng 陈巳生
Zhejiang 1893 Politician
Chen Weiji 陈维稷
Anhui 1902 Industrialist
Hu Juewen 胡厥文
Jiangsu 1895 Politician
Hu Ziying 胡子婴
Shanghai 1903 Politician
Huang Yanpei 黄炎培
Shanghai 1878 Educator
Leng Yu 冷遹
Jiangsu 1882 Politician
Mo Yichang 莫艺昌
Zhejiang 1904 Politician
Shen Zicha 沈子槎
Zhejiang 1881 Politician
Sheng Kangnian 盛康年
Zhejiang 1914 Politician
Shi Fuliang 施复亮
Zhejiang 1898 Politician
Sun Qimeng 孙起孟
Anhui 1911 Politician
Yang Weiyu 杨卫玉
Hubei 1888 Politician
Zhang Naiqi 章乃器
Zhejiang 1896 Politician
Zhang Yuanshan 章元善
Jiangsu 1892 Politician
Back