The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Sisheng 陈巳生

Zhejiang 1893 Politician

Chen Weiji 陈维稷

Anhui 1902 Industrialist

Hu Juewen 胡厥文

Jiangsu 1895 Politician

Hu Ziying 胡子婴

Shanghai 1903 Politician

Huang Yanpei 黄炎培

Shanghai 1878 Educator

Leng Yu 冷遹

Jiangsu 1882 Politician

Mo Yichang 莫艺昌

Zhejiang 1904 Politician

Shen Zicha 沈子槎

Zhejiang 1881 Politician

Sheng Kangnian 盛康年

Zhejiang 1914 Politician

Shi Fuliang 施复亮

Zhejiang 1898 Politician

Sun Qimeng 孙起孟

Anhui 1911 Politician

Yang Weiyu 杨卫玉

Hubei 1888 Politician

Zhang Naiqi 章乃器

Zhejiang 1896 Politician

Zhang Yuanshan 章元善

Jiangsu 1892 Politician