Delegates of the China Democratic League
中国民主同盟
Chu Tunan 楚图南
Yunnan 1899 Politician
Fei Xiatong 费孝通
Jiangsu 1910 Sociologist
Hu Yuzhi 胡愈之
Zhejiang 1896 Politician
Li Wenyi 李文宜
Hubei 1902 Politician
Li Xiangfu 李相符
Anhui 1905 Lecturer
Liu Wang Liming 刘王立明
Anhui 1897 Politician
Luo Longji 罗隆基
Jiangxi 1896 Political scientist
Luo Ziwei 罗子为
Anhui 1910 Politician
Qiu Zhe 丘哲
Fujian 1885 Politician
Shen Junru 沈钧儒
Jiangsu 1875 Politician
Shi Liang 史良
Jiangsu 1900 Lawyer
Xin Zhichao 辛志超
Shandong 1907 Politician
Ye Duyi 叶笃义
Anhui 1912 Politician
Zhang Bojun 章伯钧
Anhui 1895 Politician
Zhang Dongsun 张东荪
Zhejiang 1886 Philosopher
Zhang Lan 张澜
Sichuan 1872 Politician
Zhou Jingwen 周鲸文
Liaoning 1908 Jurist
Zhou Xinmin 周新民
Anhui 1897 Jurist
Back