The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chu Tunan 楚图南

Yunnan 1899 Politician

Fei Xiatong 费孝通

Jiangsu 1910 Sociologist

Hu Yuzhi 胡愈之

Zhejiang 1896 Politician

Li Wenyi 李文宜

Hubei 1902 Politician

Li Xiangfu 李相符

Anhui 1905 Lecturer

Liu Wang Liming 刘王立明

Anhui 1897 Politician

Luo Longji 罗隆基

Jiangxi 1896 Political scientist

Luo Ziwei 罗子为

Anhui 1910 Politician

Qiu Zhe 丘哲

Fujian 1885 Politician

Shen Junru 沈钧儒

Jiangsu 1875 Politician

Shi Liang 史良

Jiangsu 1900 Lawyer

Xin Zhichao 辛志超

Shandong 1907 Politician

Ye Duyi 叶笃义

Anhui 1912 Politician

Zhang Bojun 章伯钧

Anhui 1895 Politician

Zhang Dongsun 张东荪

Zhejiang 1886 Philosopher

Zhang Lan 张澜

Sichuan 1872 Politician

Zhou Jingwen 周鲸文

Liaoning 1908 Jurist

Zhou Xinmin 周新民

Anhui 1897 Jurist