The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

An Ziwen 安子文

Shaanxi 1909

Chen Yun 陈云

Jiangsu 1905

Dong Biwu 董必武

Hubei 1886

Li Kenong 李克农

Anhui 1899

Li Weihan 李维汉

Hunan 1896

Lin Boqu 林伯渠

Hunan 1881

Liu Lantao 刘澜涛

Shaanxi 1910

Liu Shaoqi 刘少奇

Hunan 1898

Lu Dingyi 陆定一

Jiangsu 1904

Mao Zedong 毛泽东

Hunan 1893

Peng Zhen 彭真

Shanxi 1902

Qi Yanming 齐燕铭

Inner Mongolia 1907

Wang Jiaxiang 王稼祥

Anhui 1906

Wu Yuzhang 吴玉章

Sichuan 1878

Xu Bing 徐冰

Hebei 1903

Xu Teli 徐特立

Hunan 1877

Zheng Weisan 郑位三

Hubei 1902

Zhou Enlai 周恩来

Zhejiang 1898