Delegates 1st CPPCC of the People's Republic of China 1949-1954
An Ziwen 安子文
Shaanxi 1909
Chen Yun 陈云
Jiangsu 1905
Dong Biwu 董必武
Hubei 1886
Li Kenong 李克农
Anhui 1899
Li Weihan 李维汉
Hunan 1896
Lin Boqu 林伯渠
Hunan 1881
Liu Lantao 刘澜涛
Shaanxi 1910
Liu Shaoqi 刘少奇
Hunan 1898
Lu Dingyi 陆定一
Jiangsu 1904
Mao Zedong 毛泽东
Hunan 1893
Peng Zhen 彭真
Shanxi 1902
Qi Yanming 齐燕铭
Inner Mongolia 1907
Wang Jiaxiang 王稼祥
Anhui 1906
Wu Yuzhang 吴玉章
Sichuan 1878
Xu Bing 徐冰
Hebei 1903
Xu Teli 徐特立
Hunan 1877
Zheng Weisan 郑位三
Hubei 1902
Zhou Enlai 周恩来
Zhejiang 1898
Back