Delegates of the Central China Liberated Areas
华中解放区
Cai Shubin 蔡书彬
Hubei 1894 Politician
Chen Huangmei 陈荒煤
Hubei 1913 Writer
Chen Jingshe 陈经畬
Jiangsu 1880 Politician
Chen Zaidao 陈再道
Hubei 1908 Soldier
Huang Kecheng 黄克诚
Hunan 1899 Soldier
Ji Wenfu 嵇文甫
Henan 1895 Philosopher
Liu Zijiu 刘子久
Shandong 1901 Politician
Luo Houfu 罗厚福
Hubei 1909 Soldier
Pan Zinian 潘梓年
Jiangsu 1893 Philosopher
Shao Shiping 邵式平
Jiangxi 1900 Politician
Tan Yubao 谭余保
Hunan 1897 Soldier
Wang Yiming 王一鸣
Hubei 1906 Industrialist
Wu Zhipo 吴芝圃
Henan 1906 Soldier
Xia Zhixu 夏之栩
Jiangsu 1906 Politician
Yang Xiandong 杨显东
Hubei 1902 Agronomist
Zhang Zhonglu 张仲鲁
Henan 1895 Mine engineer
Zheng Shaowen 郑绍文
Sichuan 1910 Soldier
Back