The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Cai Shubin 蔡书彬

Hubei 1894 Politician

Chen Huangmei 陈荒煤

Hubei 1913 Writer

Chen Jingshe 陈经畬

Jiangsu 1880 Politician

Chen Zaidao 陈再道

Hubei 1908 Soldier

Huang Kecheng 黄克诚

Hunan 1899 Soldier

Ji Wenfu 嵇文甫

Henan 1895 Philosopher

Liu Zijiu 刘子久

Shandong 1901 Politician

Luo Houfu 罗厚福

Hubei 1909 Soldier

Pan Zinian 潘梓年

Jiangsu 1893 Philosopher

Shao Shiping 邵式平

Jiangxi 1900 Politician

Tan Yubao 谭余保

Hunan 1897 Soldier

Wang Yiming 王一鸣

Hubei 1906 Industrialist

Wu Zhipo 吴芝圃

Henan 1906 Soldier

Xia Zhixu 夏之栩

Jiangsu 1906 Politician

Yang Xiandong 杨显东

Hubei 1902 Agronomist

Zhang Zhonglu 张仲鲁

Henan 1895 Mine engineer

Zheng Shaowen 郑绍文

Sichuan 1910 Soldier