Delegates of the Chinese Association for Promoting Democracy
中国民主促进会
Lei Jieqiong 雷洁琼
Guangdong 1905 Sociologist
Lin Handa 林汉达
Zhejiang 1900 Publisher
Ma Xulun 马叙伦
Zhejiang 1884 Politician
Mei Dajun 梅达君
Anhui 1908 Politician
Wang Shao’ao 王绍鏊
Jiangsu 1886 Politician
Xu Boxin 徐伯昕
Jiangsu 1905 Publisher
Xu Guangping 许广平
Guangdong 1898 Writer
Yan Jingyao 严景耀
Zhejiang 1905 Sociologist
Zhou Jianren 周建人
Zhejiang 1887 Politician
Back