The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Lei Jieqiong 雷洁琼

Guangdong 1905 Sociologist

Lin Handa 林汉达

Zhejiang 1900 Publisher

Ma Xulun 马叙伦

Zhejiang 1884 Politician

Mei Dajun 梅达君

Anhui 1908 Politician

Wang Shao’ao 王绍鏊

Jiangsu 1886 Politician

Xu Boxin 徐伯昕

Jiangsu 1905 Publisher

Xu Guangping 许广平

Guangdong 1898 Writer

Yan Jingyao 严景耀

Zhejiang 1905 Sociologist

Zhou Jianren 周建人

Zhejiang 1887 Politician