The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Guo Shangyi 郭尚义

Politician

Huang Jing 黄敬

Zhejiang 1912 Politician

Li Baohua 李葆华

Hebei 1908 Writer

Liu Xianlei 刘先磊

Politician

Xu Chubo 徐楚波

Hebei 1899 Politician

Zhang Xiaomei 张晓梅

Henan 1911 Politician

Zi Yaohua 资耀华

Hunan 1900 Economist