Delegates of the Beijing Tianjin Direct Administration
北平天津两直属市
Guo Shangyi 郭尚义
Politician
Huang Jing 黄敬
Zhejiang 1912 Politician
Li Baohua 李葆华
Hebei 1908 Writer
Liu Xianlei 刘先磊
Politician
Xu Chubo 徐楚波
Hebei 1899 Politician
Zhang Xiaomei 张晓梅
Henan 1911 Politician
Zi Yaohua 资耀华
Hunan 1900 Economist
Back