The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Ding Li 丁力

Fang Guangyu 方光宇

Anhui 1927

Huang Hezhen 黄鹤祯

1923

Li Xiuzhen 李秀贞

Heilongjiang 1928

Ma Jun 马骏

Nie Weiqing 聂维庆

Sun Zongfen 孙宗汾

Beijing 1924

Xie Bangding 谢邦定

Jiangsu 1921

Yan Fumin 晏福民

Sichuan 1928

Zhou Shouchang 周寿昌