Delegates of the All-China Student Federation
中华全国学生联合会
Ding Li 丁力
Jiangsu 1932
Fang Guangyu 方光宇
Anhui 1927
Huang Zhensheng 黄鹤祯
Guangdong 1925
Li Xiuzhen 李秀贞
Heilongjiang 1928
Ma Jun 马骏
Tianjin 1925
Nie Weiqing 聂维庆

1924
Sun Zongfen 孙宗汾
Beijing 1924
Xie Bangding 谢邦定
Jiangsu 1921
Yan Fumin 晏福民
Sichuan 1928
Zhou Shouchang 周寿昌
Zhejiang 1923