Delegates of the Chinese Federation of Trade Unions
中华全国总工会
Chen Shaomin 陈少敏
Shandong 1902 Politician
Chen Yu 陈郁
Guangdong 1901 Politician
Gu Xizhang 顾锡章
Shanghai 1905 Politician
Kang Yonghe 康永和
Shanxi 1915 Politician
Li Fenglian 李凤莲
Shaanxi 1920 Politician
Li Jiebo 李颉伯
Hebei 1911 Politician
Li Lisan 李立三
Hunan 1899 Politician
Li Zaiwen 栗再温
Hebei 1908 Politician
Liu Ningyi 刘宁一
Hebei 1902 Politician
Qiu Jin 丘金
Hong Kong 1905 Politician
Shen Hong 沈鸿
Zhejiang 1906 Engineer
Xu Zhizhen 许之桢
Hunan 1898 Politician
Yang Zhihua 杨之华
Zhejiang 1901 Journalist
Yi Lirong 易礼容
Hunan 1898 Politician
Zhang Qi 张祺
Hunan 1900 Politician
Zhao Zhankuai 赵占魁
Shanxi 1896 Politician
Zhou Ying 周颖
Hebei 1909 Politician
Zhu Xuefan 朱学范
Shanghai 1905 Politician
Back