The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Shaomin 陈少敏

Shandong 1902 Politician

Chen Yu 陈郁

Guangdong 1901 Politician

Gu Xizhang 顾锡章

Shanghai 1905 Politician

Kang Yonghe 康永和

Shanxi 1915 Politician

Li Fenglian 李凤莲

Shaanxi 1920 Politician

Li Jiebo 李颉伯

Hebei 1911 Politician

Li Lisan 李立三

Hunan 1899 Politician

Li Zaiwen 栗再温

Hebei 1908 Politician

Liu Ningyi 刘宁一

Hebei 1902 Politician

Qiu Jin 丘金

Hong Kong 1905 Politician

Shen Hong 沈鸿

Zhejiang 1906 Engineer

Xu Zhizhen 许之桢

Hunan 1898 Politician

Yang Zhihua 杨之华

Zhejiang 1901 Journalist

Yi Lirong 易礼容

Hunan 1898 Politician

Zhang Qi 张祺

Hunan 1900 Politician

Zhao Zhankuai 赵占魁

Shanxi 1896 Politician

Zhou Ying 周颖

Hebei 1909 Politician

Zhu Xuefan 朱学范

Shanghai 1905 Politician