Delegates of the National industrial and commercial sectors (ACFIC)
全国工商联
Bao Dasan 包达三
Zhejiang 1884 Industrialist
Chen Shutong 陈叔通
Zhejiang 1876 Banker
Deng Yunhe 酆云鹤
Shandong 1898 Entrepreneur
Feng Shaoshan 冯少山
Guangdong 1884 Administrator
Gong Tianmin 巩天民
Hebei 1900 Banker
Ji Boxiong 姬伯雄
Shaanxi 1897 Entrepreneur
Jian Yujie 简玉阶
Guangdong 1877 Industrialist
Li Fanyi 李范一
Hubei 1891 Industrialist
Li Zhuchen 李烛尘
Hunan 1881 Industrialist
Liu Yifeng 刘一峰
Jiangxi 1896 Entrepreneur
Rong Desheng 荣德生
Jiangsu 1875 Industrialist
Sheng Pihua 盛丕华
Zhejiang 1882 Entrepreneur
Wang Xinyuan 王新元
Hunan 1904 Entrepreneur
Wu Gengmei 吴羹梅
Jiangsu 1906 Industrialist
Yu Huancheng 俞寰澄
Zhejiang 1881 Banker
Zhang Jiongbo 张絅伯
Zhejiang 1885 Banker
Zhou Cangbai 周苍柏
Hubei 1888 Banker
Back