The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Bao Dasan 包达三

Zhejiang 1884 Industrialist

Chen Shutong 陈叔通

Zhejiang 1876 Banker

Deng Yunhe 酆云鹤

Shandong 1898 Entrepreneur

Feng Shaoshan 冯少山

Guangdong 1884 Administrator

Gong Tianmin 巩天民

Hebei 1900 Banker

Ji Boxiong 姬伯雄

Shaanxi 1897 Entrepreneur

Jian Yujie 简玉阶

Guangdong 1877 Industrialist

Li Fanyi 李范一

Hubei 1891 Industrialist

Li Zhuchen 李烛尘

Hunan 1881 Industrialist

Liu Yifeng 刘一峰

Jiangxi 1896 Entrepreneur

Rong Desheng 荣德生

Jiangsu 1875 Industrialist

Sheng Pihua 盛丕华

Zhejiang 1882 Entrepreneur

Wang Xinyuan 王新元

Hunan 1904 Entrepreneur

Wu Gengmei 吴羹梅

Jiangsu 1906 Industrialist

Yu Huancheng 俞寰澄

Zhejiang 1881 Banker

Zhang Jiongbo 张絅伯

Zhejiang 1885 Banker

Zhou Cangbai 周苍柏

Hubei 1888 Banker