The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Dong Xin 董昕

Hebei 1916 Politician

Cai Chang 蔡畅

Hunan 1900 Politician

Chen Boer 陈波儿

Guangdong 1907 Actress

Chen Zijiu 沈兹九

Zhejiang 1898 Politician

Deng Yingchao 邓颖超

Henan 1904 Politician

Du Junhui 杜君慧

Guangdong 1904 Politician

Gong Pusheng 龚普生

Shanghai 1913 Diplomat

Huang Jingwen 黄静汶

Hunan 1911 Politician

Li Peizhi 李培之

Hebei 1904 Politician

Liu Qingyang 刘清扬

Tianjin 1894 Politician

Liu Yaxiong 刘亚雄

Shanxi 1901 Politician

Lu Cui 陆璀

Zhejiang 1914 Politician

Lu Cui 陆璀 Luo Qiong 罗琼

Jiangsu 1911 Politician

Shuai Mengqi 帅孟奇

Hunan 1897 Politician

Zhai Shuzhen 翟淑珍

Zhang Jinbao 张金保

Hubei 1897 Politician

Zhang Qinqiu 张琴秋

Zhejiang 1904 Politician

Zhang Xiuyan 张秀岩

Hebei 1895 Politician