Delegates of the All China Federation of Democratic Women
中华全国民主妇女联合会
Dong Xin 董昕
Hebei 1916 Politician
Cai Chang 蔡畅
Hunan 1900 Politician
Chen Boer 陈波儿
Guangdong 1907 Actress
Chen Zijiu 沈兹九
Zhejiang 1898 Politician
Deng Yingchao 邓颖超
Henan 1904 Politician
Du Junhui 杜君慧
Guangdong 1904 Politician
Gong Pusheng 龚普生
Shanghai 1913 Diplomat
Huang Jingwen 黄静汶
Hunan 1911 Politician
Li Peizhi 李培之
Hebei 1904 Politician
Liu Qingyang 刘清扬
Tianjin 1894 Politician
Liu Yaxiong 刘亚雄
Shanxi 1901 Politician
Lu Cui 陆璀
Zhejiang 1914 Politician
Luo Qiong 罗琼
Jiangsu 1911 Politician
Shuai Mengqi 帅孟奇
Hunan 1897 Politician
Zhai Shuzhen 翟淑珍
Tianjin 1926 Worker
Zhang Jinbao 张金保
Hubei 1897 Politician
Zhang Qinqiu 张琴秋
Zhejiang 1904 Politician
Zhang Xiuyan 张秀岩
Hebei 1895 Politician
Back