Delegates of the All-China Federation of Democratic Youth
中华全国民主青年联合总会
Cao Yu 曹禺
Hubei 1910 Writer
Dong Xin 董昕
Hebei 1916 Politician
Fan Xiaofeng 范小凤
Jiangsu 1918
Gong Peng 龚澎
Anhui 1914 Foreign Affairs
He Qifang 何其芳
Sichuan 1910 Literator
Ho Lai 何礼
Yunnan 1912 Educator
Liao Chengzhi 廖承志
Guangdong 1908 Politician
Mei Yi 梅益
Guangdong 1915 Publisher
Qian Sanqiang 钱三强
Zhejiang 1913 Physicist
Rong Gaotang 荣高棠
Hebei 1912 Politician
Wu Han 吴晗
Zhejiang 1909 Historian
Xu Ying 徐盈
Shandong 1912 Journalist
Yang Disheng 杨涤生
Shandong 1918 Politician
Yang Wen 杨文
Shandong 1917 Politician
Back