The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Cao Yu 曹禺

Hubei 1910 Writer

Dong Xin 董昕

Hebei 1916 Politician

Fan Xiaofeng 范小凤

Jiangsu 1918

Gong Peng 龚澎

Anhui 1914 Foreign Affairs

He Qifang 何其芳

Sichuan 1910 Literator

Ho Lai 何礼

Yunnan 1912 Educator

Liao Chengzhi 廖承志

Guangdong 1908 Politician

Mei Yi 梅益

Guangdong 1915 Publisher

Qian Sanqiang 钱三强

Zhejiang 1913 Physicist

Rong Gaotang 荣高棠

Hebei 1912 Politician

Wu Han 吴晗

Zhejiang 1909 Historian

Xu Ying 徐盈

Shandong 1912 Journalist

Yang Disheng 杨涤生

Shandong 1918 Politician

Yang Wen 杨文

Shandong 1917 Politician