Delegates of Social scientists
中华全国社会科学工作者代表会议筹备会
Ai Siqi 艾思奇
Yunnan 1910 Philosopher
Chen Boda 陈伯达
Fujian 1905 Political theorist
Chen Shaoyu 陈绍禹
Anhui 1904 Politician
Deng Chumin 邓初民
Hubei 1889 Politician
Fan Hong 樊弘
Sichuan 1900 Economist
Fan Wenlan 范文澜
Zhejiang 1893 Historian
He Sijing 何思敬
Zhejiang 1896 Jurist
Hou Wailu 侯外庐
Shanxi 1903 Historian
Hu Sheng 胡绳
Shandong 1908 Politician
Jian Bozan 翦伯赞
Hunan 1898 Historian
Li Mu'an 李木庵
Hunan 1884 Historian
Qian Duansheng 钱端升
Shanghai 1900 Jurist
Wang Xuewen 王学文
Jiangsu 1895 Economist
Wu Juenong 吴觉农
Zhejiang 1887 Agricultural expert
Xie Juezai 谢觉哉
Hunan 1884 Politician
Yan Baohang 阎宝航
Liaoning 1895 Politician
Zhang Zhirang 张志让
Jiangsu 1893 Jurist
Back